ერთობლივი დაკრედიტების მექანიზმის (JCM) ერთობლივი კომიტეტის პირველი სხდომა გაიმართა

2024/1/29
23 იანვარს, ეერთობლივი დაკრედიტების მექანიზმის (JCM) ერთობვილი კომიტეტის პირველი სხდომა გაიმართა ჰიბრიდულ ფორმატში (თბილისში და ასევე ონლაინ).
ერთობლივი კომიტეტის მიერ იმპლემენტაციის წესების მიღების შემდეგ, არჩეულ იქნა თანათავჯდომარეები. ასევე მიღებულ იქნა წესები და სახელმძღვანელო მითითებები JCM-ის განსახორციელებლად პარიზის შეთანხმების მე-6 მუხლის შესაბამისად. გარდა ამისა, განიხილეს იაპონიის მთავრობის JCM დაფინანსების პროგრამის შინაარსი და გაიმართა მოსაზრებების გაცვლა.
მიღებული წესების საფუძველზე, საქართველოში JCM პროექტების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს შეამციროს სათბური აირების ემისიები უმაღლესი დეკარბონიზაციის ტექნოლოგიების მეშვეობით, რაც ხელს შეუწყობს ორივე ქვეყნის ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) მიღწევას.